Meerwaarde regionaal arbeidsmarktbeleid nog onvoldoende voor mensen met een uitkering

28-04-2014 16:48

In de arbeidsmarktregio’s worden nog te weinig afspraken gemaakt die mensen die in een uitkeringssituatie zitten op weg kunnen helpen naar werk. Dit constateert de Inspectie SZW in het rapport “Afspraken en resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid”.

Nederland heeft 35 arbeidsmarktregio’s waarin overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Om dit te realiseren maken de drie betrokkenen goede en werkbare afspraken. De afspraken die in de arbeidsmarktregio’s worden gemaakt zouden een belangrijke bijdrage kunnen hebben aan de participatiedoelstelling van het kabinet, in het bijzonder aan het begeleiden van mensen met een uitkering naar werk. De Inspectie SZW heeft daarom  onderzocht of er concrete afspraken zijn gemaakt waar de afdelingen Werk en Inkomen van gemeenten bij betrokken zijn, of deze zijn doorvertaald naar en uitgevoerd door de werkvloer van Werk en Inkomen, en of dit heeft geleid tot resultaten.

Aan de regio’s is gevraagd om documenten omtrent deze afspraken toe te zenden. Eén regio heeft hierop niet gereageerd. De 34 andere regio’s hebben in totaal 330 documenten opgestuurd. Hiervan zijn 45 documenten relevant voor het onderzoek gebleken. Van 16 regio’s – bijna de helft van alle arbeidsmarktregio’s – heeft de Inspectie documenten ontvangen met sinds 2010 schriftelijk vastgelegde afspraken die betrekking hebben op regionaal arbeidsmarktbeleid, waarbij de afdeling Werk en Inkomen van de centrumgemeente is betrokken, evenals ondernemers en/of onderwijsinstellingen. Van 18 andere regio’s zijn wel documenten ontvangen, maar deze waren niet relevant voor dit onderzoek. Dit waren vooral visiedocumenten en beleidsnota’s.

Uit het onderzoek blijkt volgens de Inspectie dat er nog weinig concrete afspraken zijn gemaakt. Daar waar ze wel zijn gemaakt, zijn ze maar in beperkte mate gericht op het aan het werk krijgen van mensen met een uitkering. Veel activiteiten richten zich op jongeren. Waar afspraken wel gericht zijn op uitkeringsgerechtigden, komt het uiteindelijk lang niet altijd tot uitvoering op de werkvloer van de gemeentelijke W&I afdeling. Dat dit niet vaker gebeurt is erg jammer, omdat daar waar dat wel gebeurt, het succesvol is. Een succesvolle afspraak betreft een publiek-private samenwerking tussen Drechtsteden en een uitzendorganisatie, bij de andere succesvolle afspraak  hebben alle gemeenten in de regio West Brabant zich gecommitteerd aan een bepaald aantal plaatsingen in sectoren waar de komende jaren de meest urgente tekorten te verwachten zijn.

Daarnaast krijgen de mogelijkheden van regionaal maatwerk lang niet altijd een plek in de afspraken. De situatie van de eigen regionale arbeidsmarkt en de beoogde doelstellingen zijn vaak abstract beschreven, wat blijkt uit het feit dat doelgroepen en arbeidsmarktsectoren niet duidelijk zijn gespecificeerd. Hierdoor worden wellicht mogelijkheden onbenut gelaten om uitkeringsgerechtigden naar de (regionale) arbeidsmarkt te begeleiden. De Inspectie SZW is op basis van deze bevindingen van mening dat de meerwaarde van het regionaal arbeidsmarktbeleid voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten, nog onvoldoende is.

 

Documenten en publicaties

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

Terug

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)
Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

    

 

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is dé online wegwijzer op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

Meer informatie

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.