Belangrijkste onderwerpen begroting 2015 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

17-09-2014 14:48

Hieronder de belangrijkste onderwerpen uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Bekijk ook "Gevolgen miljoenennota 2015 Sociale zaken en Werkgelegenheid" voor een uitgebreid en puntsgewijs overzicht

Koopkracht

De economie trekt voorzichtig aan. Het koopkrachtbeeld is evenwichtig en leidt tot kleine plusjes. Daardoor stijgt de gemiddelde koopkracht naar voor het tweede jaar op rij en wel met een ½ procent; 71% van de huishoudens gaan er in koopkracht op vooruit.

Volgend jaar blijven maatregelen nodig om overheidsfinanciën verder op orde te krijgen. Sommige mensen merken de gevolgen hiervan meer dan anderen, hoewel het kabinet de lasten probeert zo evenwichtig mogelijk te verdelen.

Arbeidsmarkt

Per 1 januari 2015 is er geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke contracten. Deze contracten moeten vanaf dan ook verplicht een maand voordat deze aflopen worden aangezegd. Per 1 juli 2015 komt daarbij een aanpassing van de ketenbepaling. Niet meer na 3 jaar, maar al na het 2e jaar ontstaat recht op een vast contract.

Het ontslagrecht wijzigt per 1 juli 2015. Het UWV handelt voortaan ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid af. De kantonrechter handelt ontslag op persoonlijke gronden af. Daarbij krijgt iedereen recht op een transitievergoeding. Ongeacht de ontslagroute.

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

In 2015 worden de bijstand (deels), de Wsw en de Wajong opgenomen in de nieuwe Participatiewet. Dit is 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met arbeidsvermogen die vroeger de Wajong instroomden, kunnen vanaf 2015 terecht bij gemeenten. De Wsw sluit voor nieuwe instroom.

De bijstand wordt meer activerend en tegelijkertijd wordt het vangnetkarakter versterkt. Dit komt onder meer door de invoering van de kostendelersnorm en harmonisering van de verplichtingen en sanctionering.

Jonggehandicapten

Vanaf 2015 is instroom in de Wajong alleen nog mogelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. Mensen met een arbeidsbeperking en arbeidsvermogen kunnen bij de gemeenten terecht voor arbeidsondersteuning. En eventueel voor een uitkering in het kader van de Participatiewet of voor een studietoelage.

In de komende jaren worden de huidige Wajongers getoetst op het wel of niet hebben van arbeidsvermogen.

Banenafspraak en quotumwet

In het sociaal akkoord staat een banenafspraak. Met als doel in de komende jaren 125.000 extra mensen aan het werk te helpen die arbeidsbeperkt zijn. Wordt deze vrijwillige afspraak niet gehaald? Dan treedt een wettelijk quotum in werking.

Werkloosheid

Per 1 juli 2015 zal onder meer in de WW worden overgestapt van urenverrekening op inkomensverrekening. Dit betekent dat werken vanuit de WW-uitkering altijd loont. Vanaf dat moment zal ook alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid na 6 maanden WW-uitkering als passend gaan gelden.

Eerder zijn afspraken gemaakt over cofinanciering voor sectorplannen van sociale partners. Tot nu toe zijn al 185.000 mensen geholpen met maatregelen uit de eerste tranche plannen. Op dit moment bekijkt SZW de plannen voor de tweede tranche.

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, kunnen werkgevers gebruik maken van de premiekortingsregeling voor jongeren met een uitkering. Werkgevers kunnen ook in 2015 nog specifiek vacatures aanbieden voor jongeren van 18-27 jaar.

Ook om de arbeidsmarktpositie van ouderen te versterken zijn er concrete maatregelen genomen:

  • mobiliteitsbonus;
  • no-riskpolis WW-ers; 
  • proefplaatsingen.

Kinderopvang

Het kabinet wil de kinderopvang en peuterspeelzalen gelijkschakelen. Daarom neemt SZW de verschillen in kwaliteitseisen in 2015 al op een aantal punten weg.

In de peuterspeelzaal komt 1 beroepskracht op 8 kinderen en wordt het vierogenprincipe ingevoerd. In het pedagogisch beleidsplan van de kinderopvang moet ook onder meer aandacht zijn voor het ontwikkelingsgericht werken met kinderen.

Bij werkloosheid krijgen ouders 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag in plaats van 3 maanden nu.

Oudedagsvoorziening

Per 1 januari 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 3 maanden en eindigt de Instroom partnertoeslag AOW.

De verwachting is dat de nieuwe wetgeving het opgebouwde pensioenvermogen beter zal borgen.

Tegemoetkoming ouders

Tijdens het hele jaar 2015 is er geen indexering van de kinderbijslag. Daarnaast komt er een aanscherping van de voorwaarden om dubbele kinderbijslag te ontvangen.

In het kindgebondenbudget komt een alleenstaande ouderkop. Dit vervangt de 20% minimumloonaanvulling voor alleenstaande ouders in de minimumregelingen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en TW, AOW, ANW). Het eerste en tweede kindbedrag gaat omhoog. Verder komt vanaf augustus 2015 een verhoging van het leeftijdsafhankelijke kopje op het kindgebonden budget voor 16- en 17-jarigen.

De tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) en het TOG-kopje gaan samen op in de kinderbijslag. Vanaf 2015 krijgen ook alleenstaanden recht op de extra tegemoetkoming in de Kinderbijslag (het voormalige TOG-kopje). Wel moeten zij aan de voorwaarden voldoen.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)
Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

    

 

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is dé online wegwijzer op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

Meer informatie

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.